HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LIONS SHARE
(VIDEO CLIP TỪNG BƯỚC)

Phần 1: TẠO VÍ TRONLINK PRO

Phần 2: HƯỚNG DẪN MUA TRON NẠP VÀO VÍ

Phần 3: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN LIONS SHARE

Phần 4: NÂNG CẤP GÓI LEVEL CAO HƠN